Disclaimer

Deze bepalingen voor bezoekers gelden voor iedereen die deze website bezoekt. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Beheer
Deze website staat onder beheer van Marijke Kolk – Magazine Professional. De contactgegevens zijn te vinden onder contact.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Marijke Kolk – Magazine Professional uitdrukkelijk afgewezen.
Marijke Kolk – Magazine Professional biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
Marijke Kolk – Magazine Professional streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Marijke Kolk – Magazine Professional wijst echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Marijke Kolk – Magazine Professional aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel Marijke Kolk – Magazine Professional alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt Marijke Kolk – Magazine Professional geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Marijke Kolk – Magazine Professional worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Marijke Kolk – Magazine Professional dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Marijke Kolk – Magazine Professional onderhouden en Marijke Kolk – Magazine Professional heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Marijke Kolk – Magazine Professional geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Marijke Kolk – Magazine Professional dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Virussen
Marijke Kolk – Magazine Professional garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Privacy

Onderstaande privacybepalingen voor bezoekers gelden voor iedereen die deze website bezoekt. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:​

Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan deze website worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Marijke Kolk – Magazine Professional zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Marijke Kolk – Magazine Professional kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Marijke Kolk – Magazine Professional denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

Cookies
Deze website kan gebruik maken van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Marijke Kolk – Magazine Professional de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacybepalingen terecht bij Marijke Kolk – Magazine Professional. De contactgegevens staan vermeld op deze website onder contact.

Disclaimer
Marijke Kolk – Magazine Professional is gerechtigd de inhoud van de privacybepalingen te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.